Wizja Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

 

Nadrzędnym celem Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Białostockiej 17 w Sosnowcu jest wspomaganie nauczycieli w ich wszechstronnym rozwoju zawodowym oraz udzielanie wsparcia szkołom i placówkom w ich działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.

 

Uwzględniając kluczową rolę nauczycieli w realizacji zadań oświatowych, opracowujemy oferty doskonalenia zapewniające zaspokajanie potrzeb środowiska edukacyjnego.

 

Kadra kierownicza CDN i pracownicy naukowi współpracujący z Centrum tworzą zespół ukierunkowany na podejmowanie działań innowacyjnych i realizację zadań w sposób kompetentny i profesjonalny.

 

Działalność Centrum stwarza możliwości i daje szanse podnoszenia jakości pracy pojedynczego nauczyciela oraz szkół i placówek oświatowych.

 

Osiągamy swoje cele czerpiąc doświadczenia z naszych dotychczasowych działań, wykorzystując twórcze postawy osób realizujących zadania Centrum i współpracując z szeroko pojętym środowiskiem edukacyjnym.

 

Otwartość i elastyczność w odpowiadaniu na potrzeby nauczycieli i szkół, rozwój nowoczesnej bazy dydaktycznej, życzliwość i klimat sprzyjający twórczym poszukiwaniom, zapewniają właściwą jakość doskonalenia zawodowego realizowanego przez Centrum we współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz szkoły i nauczycieli.