STATUT

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W SOSNOWCU

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu realizuje zadania na    podstawie:

1.Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. /Dz. U. 2004r. Nr 256 poz. 2572
z późniejszymi zmianami/,

2.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 1041 ze zm.).

 

§ 2

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zwane dalej „Centrum” jest publiczną, nieferyjną  placówką doskonalenia realizującą w szczególności zadania z zakresu doskonalenia i dokształcania nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego realizowanego poprzez wykonywanie zadań zawartych  w ROZDZIALE II.

 

Nazwa placówki brzmi:

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu jest placówką obejmującą swym zasięgiem obszar całego kraju, z siedzibą w budynku przy ul. Białostockiej 17 w Sosnowcu.

 

Organem prowadzącym Centrum jest Gmina Sosnowiec – Miasto na prawach Powiatu.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

§ 3

 

Centrum działa jako jednostka budżetowa, która rozlicza się z budżetem Miasta poprzez właściwą część budżetu przeznaczoną na finansowanie oświaty oraz przez wydzielony rachunek dochodów.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej prowadzonej przez Centrum określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA CENTRUM

 

§ 4

 

Centrum obejmuje zakresem swego działania przede wszystkim nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek oświatowych Miasta Sosnowiec.

 

§ 5

 

Cele Centrum to:

a/ rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb w zakresie wspomagania szkół i placówek poprzez proces doskonalenia  i dokształcania zawodowego nauczycieli,

b/ organizowanie oraz prowadzenie  doskonalenia i dokształcania zawodowego dyrektorów szkół
i placówek w zakresie zarządzania oświatą, a także doskonalenia i dokształcania nauczycieli oraz rad pedagogicznych, wewnątrzszkolnych zespołów przedmiotowych i zadaniowych,

c/ koordynacja doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na poziomie całego kraju,

d/ wspieranie awansu zawodowego nauczycieli,

e/ zaangażowanie w wymianę doświadczeń w środowisku pedagogicznym,

f/ upowszechnianie nowych technik zarządzania i administrowania w szkołach i placówkach oświatowych,

g/ organizacja sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

 

Do zadań Centrum należy przede wszystkim organizowanie oraz prowadzenie doskonalenia
i dokształcania zawodowego w zakresie:

 

a)    wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty;

b)    wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami
w sprawie nadzoru pedagogicznego;

c)     realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

d)    diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

e)    przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

f)     potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

g)    ewaluacji systemu doskonalenia i dokształcania  nauczycieli na szczeblu miasta;

h)   wykonywania innej działalności wynikającej ze zgłaszanych potrzeb nauczycieli, szkół
i organu prowadzącego we współpracy z:

uczelniami /m.in. przy rekrutacji słuchaczy i organizacji studiów podyplomowych/, Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej w Warszawie i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Jaworznie, środkami społecznego przekazu, innymi ośrodkami szkoleniowymi, bibliotekami pedagogicznymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, innymi organizacjami

i instytucjami działającymi na rzecz szkoły i nauczycieli oraz - posiadającymi odpowiednie kompetencje - osobami fizycznymi;

i)      doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

PRACOWNICY  CENTRUM

 

§ 6

 

Pracownikami Centrum są:

1.1) Dyrektor Centrum – kieruje placówką i spełnia wymagania określone w odrębnych przepisach,

2)  Konsultanci ds. doskonalenia nauczycieli,

3)  Pracownicy administracyjni i obsługi.

 2.1. Po uzgodnieniu z organem prowadzącym przewiduje się możliwość tworzenia w Centrum innych stanowisk kierowniczych.

 

§ 7

 

Dyrektora Centrum wyłania się w drodze konkursu.

 

§ 8

 

Powierzenia oraz odwołania stanowisk konsultanta dokonuje Dyrektor Centrum, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW  CENTRUM

 

§ 9

 

Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz i kieruje jego pracami, a w szczególności:

a/ działalnością organizacyjną i merytoryczną placówki,

b/ wspiera nowatorskie działania nauczycieli / programy własne, innowacje   pedagogiczne, projekty edukacyjne /,

c/ opiniuje porozumienia z innymi podmiotami dotyczące realizacji prac związanych
z działalnością Centrum,

d/ opracowuje zasady wewnętrznego nadzoru pedagogicznego oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją,

e/ zapewnia wykonanie przyjętych programów szkoleń / kursów / studiów podyplomowych na właściwym merytorycznie i formalnie poziomie,

f/ organizuje współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami statutowo zajmującymi się problematyką doskonalenia i dokształcania zawodowego,

g/ opracowuje kierunki działania i sporządza okresowe plany działań na podstawie własnej oraz prowadzonej przez konsultanta diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli na szczeblu miasta,

h/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum,

i/ organizuje - w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę - obsługę administracyjną
i finansową placówki,

j/ przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu Centrum plan pracy na dany rok, sprawozdania i informacje związane z działalnością Centrum.

 

Do zadań konsultanta należy w szczególności:

a/ rozpoznawanie, określanie i wspieranie potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych i podnoszenia kwalifikacji,

b/ ścisła współpraca z placówkami oświatowymi / w tym z Poradnią   Psychologiczno – Pedagogiczną oraz bibliotekami pedagogicznymi / w zakresie organizowania i realizacji różnorodnych form pomocy
w rozwoju zawodowym nauczycieli,

c/ planowanie działań i ich wdrażanie stosownie do zgłaszanych potrzeb,

d/ koordynowanie praktycznej realizacji form doskonalenia i dokształcania nauczycieli,

e/ inspirowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami,

f/ sporządzanie ankiet ewaluacyjnych oraz rocznych analiz dotyczących poziomu doskonalenia,

g/ upowszechnianie i umożliwienie bezpośredniego przepływu informacji pedagogicznej
w szkołach i placówkach oświatowych,

h/ publikowanie informacji w formie biuletynów i informatorów,

i/ przygotowywanie i aktualizowanie baz danych o formach doskonalenia prowadzonych przez Centrum,

j/ prowadzenie dokumentacji swojej pracy, zgodnie z przepisami lub obowiązującymi
w Centrum regulacjami,

k/ wykonywanie innych poleceń Dyrektora Centrum związanych z funkcjonowaniem placówki,

l/ zastępowanie Dyrektora Centrum w razie jego nieobecności.

 

Szczegółowy zakres zadań pracownika administracji określa Dyrektor Centrum.

 

§ 10

 

Osoby prowadzące działalność szkoleniową zobowiązane są do:

opracowywania i przedstawiania do zatwierdzenia Dyrektorowi Centrum programów /scenariuszy, konspektów, projektów/ prowadzonych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, seminariów, warsztatów, konferencji, pełnej realizacji zatwierdzonych programów, prowadzenia zajęć na wysokim poziomie merytorycznym, rzetelnego prowadzenia dokumentacji szkoleniowej i niezwłocznego przedstawienia jej po ich zakończeniu Dyrektorowi Centrum.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA CENTRUM

 

§ 11

 

1.      Centrum wykonuje swoje zadania na podstawie Planu pracy przygotowanego przez Dyrektora placówki. Plan pracy na kolejny rok szkolny Dyrektor placówki przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do 31 lipca poprzedniego roku szkolnego.

2.      Sprawozdanie z realizacji Planu pracy za dany rok szkolny Dyrektor placówki przedstawia organowi prowadzącemu w terminie do 30 września następnego roku szkolnego.

 

§ 12

 

1.         Mając na względzie realizację zadań zgodną ze Statutem słuchaczom zapewnia się:

a)   wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

b)   dostęp do informatorów zawierających oferowane formy doskonalenia i dokształcania adresowane w szczególności do nauczycieli, kadry kierowniczej, pracowników samorządów i nadzoru pedagogicznego, odpowiadające na zapotrzebowanie zgłaszane podczas diagnozowania potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania zawodowego,

c) gotowość przygotowania różnorodnych form doskonalenia i dokształcania zawodowego na specjalne zamówienie zainteresowanych,

d) właściwie zorganizowany nadzór merytoryczny nad prowadzonymi w Centrum formami doskonalenia i dokszałcania,

e)  pomieszczenia z wymaganym wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia zajęć.

 

§ 13

 

Po zakończeniu prowadzonych w Centrum form doskonalenia i dokształcania słuchaczom wydawane są zaświadczenia wg wzorów ustalonych przez Centrum oraz świadectwa wg wzoru ustalonego przez MEN.

 

§ 14

 

Zasady wyłaniania reprezentanta placówki do składu komisji konkursowej:

  1. Dyrektor Centrum na wniosek organu prowadzącego zwołuje zebranie nauczycieli zatrudnionych w placówce celem wyłonienia reprezentanta do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
  2.  Wyłonienie reprezentanta następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy zatrudnionych nauczycieli.
  3.  W posiedzeniu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W STATUCIE

 

§ 15

 

Zmiana Statutu następuje:

  1. na wniosek Dyrektora Centrum lub z własnej inicjatywy organu prowadzącego,
  2. w przypadku zmiany obowiązującego w tym względzie prawa.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 16

 

Likwidacja Centrum może nastąpić po zakończeniu realizacji wszystkich form doskonalenia
i dokształcania  nauczycieli.

 

§ 17

 

W celu zapewnienia właściwego poziomu realizacji zadań z zakresu doskonalenia i dokształcania nauczycieli, Centrum może organizować w/w  formy w dni wolne od pracy.

 

§ 18

 

Centrum używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 19

 

Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację swojej działalności zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 20

 

Statut wchodzi w życie z dniem 24 września 2015 r.